2024.02.24, Szombat
Felhívás: közeleg az adatbejelentési határidő az építmény- és telekadóban
Illusztráció, unsplash.com

Felhívás: közeleg az adatbejelentési határidő az építmény- és telekadóban

szekszard.hu

2024.01.14. 10:00

Építményadó, telekadó változással kapcsolatos adatbejelentési teendők.

Hirdetés

Szekszárd városi honlapján tájékoztatott az építményadó, valamint a telekadó változással kapcsolatos adatbejelentési teendőkről.

Tisztelt Adózók!

Fontos adatbejelentési határidő építmény, - és telekadóban 2024. január 15. napja. Azon adóalanyok (tulajdonos/vagyoni értékű jog jogosítottja), akiknek az építményükkel - lakás vagy minden más nem lakás céljára szolgáló építménnyel -, valamint telkükkel kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt 2023. évben, arról 2024. január 15-ig kell az adatbejelentést teljesíteniük - az előírt formában és módon - az illetékes önkormányzati adóhatóság felé.

Azért is fontos az adatbejelentést határidőben megtenniük, mert ennek megfelelően változhat a 2024. évi adófizetésAmennyiben értékesített az adózó egy adott ingatlant, úgy megszűnik az adókötelezettsége és törlésre kerül az építményadója/telekadója, ha viszont adóköteles épület/épületrészt/telket szerzett az adóalany, akkor előírásra kerül az adója, amit majd két részletben kell megfizetni adóév során. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az elmaradt adatbejelentés teljesítést a későbbiekben szankció is terhelheti.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha az adózó gazdálkodónak (társaságok, egyéni cégek és egyéni vállalkozók) minősül, úgy elektronikus formában kell az adatbejelentést megtenni.

Ha Önök rendelkeznek ügyfélkapuval, úgy az E-önkormányzat portálon megtekinthetik adatbejelentésben (régebben adóbevallásban) érintett építményeiket, telkeiket ezáltal leellenőrizhetik, hogy mely építmények, telkek után teljesítenek adókötelezettséget.

Az E-önkormányzat portál nyitólapja: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az ingatlan-nyilvántartásban történő változás átvezetése a helyi adó kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel az adónem ún. „kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.

Az adókötelezettségek teljesítéséhez egyszerre több anyagi és eljárási jogszabály együttes ismerete is szükséges. Az adózónak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.), valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján kell eljárnia.

A Htv. felhatalmazása alapján hozott részletszabályokról (adó bevezetése, adó alapja, adó mértékei, stb.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményekre kiterjedően az építményadóról szóló 18/2012. (IV.12.) számú önkormányzati rendelete, míg a telkekre vonatkozóan a telekadóról szóló 19/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete tartalmaz előírásokat.

A hivatkozott önkormányzati rendeletek a https://szekszard.hu városi portálon az Önkormányzat / Önkormányzati rendeletek hivatkozás alatt tekinthetők meg.

A Htv. 12. § és 18. § szerint az adó alanya (ő viseli az adózás terheit) az, aki az adott naptári év első napján az építmény/telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött megállapodásban egy tulajdonost is felruházhatnak az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal, kötelezettségekkel. Ugyanezen jogszabályhelyek szerint, amennyiben az építményt/telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Helyi vagyoni típusú adókban tulajdonosnak minősül az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

Fentiek értelmében, 2024. évtől az a személy vagy szervezet az adó alanya, aki 2024. január 1-jén az ingatlannyilvántartásban tulajdonosként, vagyoni értékű jog jogosítottjaként szerepel. Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte –, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, kivéve, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét.

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. Azaz, az adózónak nem kell minden évben adatbejelentést tennie, hanem csak abban az esetben, amikor a saját személyes adataiban vagy az építmény adataiban következik be olyan változás, ami kihat az építményadó megállapítására. Változatlan tényállás esetében az adóhatóságunk a fizetési határidő előtt „Adószámla egyenleg” útján fogja majd postai vagy elektronikus úton megküldeni az értesítőket.

Az adatbejelentés legegyszerűbb módja, ha az űrlap kitöltést az E-önkormányzati portálon indítják.

Az E-önkormányzat portál elérhető az alábbi címen: https://eonkormanyzat.gov.hu,  https://ohp.asp.lgov.hu, illetve a www.szekszard.hu / Adóügyek felületről az „Intézze ügyeit elektronikusan” ablak megnyitásával.

Az E-önkormányzat portál működéséről részletes leírás itt található: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Hivatkozott portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban ügyfélkapus bejelentkezéshez kötöttek.

Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók: (ezt bárki használhatja akár adatbejelentés elkészítésére is)

  • Önkormányzat-kereső
  • Űrlapok kitöltése beküldés nélkül.

Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:

  • Elektronikus űrlap beküldése
  • Mentett űrlapok elérése és megnyitása
  • Ügykövetés
  • Adóegyenleg-lekérdezés
  • Adófizetés
  • Adóbevallási információk lekérdezése
  • Saját önkormányzatok listája

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az adóhatóság az adatbejelentési kötelezettség önkéntes nem teljesítése esetén hiánypótlásra történő felszólítást bocsát ki, melynek eredménytelensége esetén az Art. 221. § rendelkezései alapján a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A szankció tételek a második felszólítást követő mulasztás esetén a természetes adózó esetén kettőszázezer forint, nem természetes adózó esetén ötszázezer forint. Az Air. 90. § (1) bekezdése értelmében az adóhatóság adóellenőrzés keretében az adózó adómegállapítási, adatbejelentési, bevallási kötelezettsége teljesítését adónként, támogatásonként és időszakonként vagy meghatározott időszakra több adó és támogatás tekintetében is vizsgálhatja.

További – helyi adókkal kapcsolatos – információkért az Adó Osztályhoz lehet fordulni.

Ügyfélfogadás helye: Szekszárd, Béla király tér 8. földszint 17-20. irodák

Ügyfélfogadás időpontjai:

hétfő és szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:30
péntek: 8:00 - 12:00

Telefonszám: 06/74/504-100
e-mail cím: [email protected]
honlap címe: www.szekszard.hu

Helyi hírekSzekszárdadózás