2024.06.12, Szerda

Esküt tett Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere

2016.03.11. 10:30

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése rendkívüli ülést tartott, amelyen ünnepélyes keretek között letette hivatali esküjét Fekete Zsolt, Salgótarján februárban megválasztott polgármestere.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése rendkívüli ülést tartott, amelyen ünnepélyes keretek között letette hivatali esküjét Fekete Zsolt, Salgótarján februárban megválasztott polgármestere.

A közgyűlés egyhangú döntéssel alpolgármesterré választotta Huszár Mátét, aki szintét esküt tett a képviselőtestület és az eseményt a helyszínen figyelemmel kísérő vendégek és salgótarjáni polgárok előtt.

A rendkívüli közgyűlésen meghívottként felszólalt Hiller István az Országgyűlés al­el­nö­ke, Szabó Sándor kor­mány­meg­bí­zott és Skuczi Nándor a Nógrád Me­gyei Ön­kor­mány­zat elnöke, valamint az ülé­sen részt vett Becsó Zsolt, a tér­ség parlamenti kép­vi­se­lő­je is.

Fekete Zsolt polgármester székfoglaló beszédében idézte a város néhai pol­gár­mes­terének, Dóra Ottónak sza­va­it, miszerint vissza kell tér­ni a po­li­ti­ka szó ere­de­ti jelentéséhez, ami azt je­len­ti, hogy részt ve­szünk a vá­ros ügye­i­ben, te­szünk a vá­ro­sért. Azt mond­ta, szá­má­ra min­dig fon­tos ma­rad a komp­ro­misszum­kész­ség és Salgótarján minden la­kó­já­nak együtt­mű­kö­dé­sé­re épp­úgy szá­mít, mint az or­szá­gos és a me­gyei szer­vek­kel, ve­ze­tők­kel, kép­vi­se­lők­kel foly­ta­tott kö­zös mun­ká­ra. Majd beszédét a “me­gyünk tovább, Salgótarján!” szavakkal zárta.

A mai köz­gyű­lésen több napirendi pontot is tárgyalt a testület és el­fo­gad­ta a vá­ros 2016-os költ­ség­ve­té­sét. Az új polgármester szerint a ter­ve­zett pro­jek­tek meg­va­ló­sí­tá­suk ese­tén erőteljes va­gyon­nö­ve­ke­dést ered­mé­nyez­nek, a be­ru­há­zá­sok és fel­újí­tá­sok ré­vén pedig a vá­ros je­len­tős fej­lő­dést fog el­ér­ni és va­gyo­na bő­vülni fog. Fekete Zsolt szerint a nagy el­lá­tá­si feladatokhoz a szük­sé­ges pénz a költ­ség­ve­tés­ben ren­del­ke­zés­re áll, de a fel­hasz­nál­ha­tó for­rá­sok kor­lá­to­zott­sá­ga mi­att az in­téz­mé­nyek, tár­sa­sá­gok ve­ze­tő­i­től elvárja a hatékony, ta­ka­ré­ko­s gaz­dál­ko­dást és az elő­irány­za­ti kor­lá­tok betartását. 8 igen sza­va­zat­tal, 6 nem el­le­né­ben fo­gad­ták el a költségvetést.

forrás: salgotarjan.hu

Galéria

AktuálisSalgótarjánpolgármesterFekete ZsoltKözgyűléshivatali eskü